Bastard - Đứa con của quỷ

Description:
Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lệ qua từng chương truyện...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 0

2.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 1

3.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 2

4.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 3

5.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 4

6.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 5

7.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 6

8.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 7

9.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 8

10.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 9

11.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 10

12.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 11

13.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 12

14.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 13

15.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 14

16.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 15

17.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 16

18.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 17

19.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 18

20.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 19

21.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 20

22.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 21

23.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 22

24.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 23

25.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 24

26.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 25

27.Bastard - Đứa con của quỷ chap 26

28.Bastard - Đứa con của quỷ chap 27

29.Bastard - Đứa con của quỷ chap 28

30.Bastard - Đứa con của quỷ chap 29

31.Bastard - Đứa con của quỷ chap 30

32.Bastard - Đứa con của quỷ chap 31

33.Bastard - Đứa con của quỷ chap 32

34.Bastard - Đứa con của quỷ chap 33

35.Bastard - Đứa con của quỷ chap 34

36.Bastard - Đứa con của quỷ chap 35

37.Bastard - Đứa con của quỷ chap 36

38.Bastard - Đứa con của quỷ chap 37

39.Bastard - Đứa con của quỷ chap 38

40.Bastard - Đứa con của quỷ chap 39

41.Bastard - Đứa con của quỷ chap 40

42.Bastard - Đứa con của quỷ chap 41

43.Bastard - Đứa con của quỷ chap 42

44.Bastard - Đứa con của quỷ chap 43

45.Bastard - Đứa con của quỷ chap 44

46.Bastard - Đứa con của quỷ chap 45

47.Bastard - Đứa con của quỷ chap 46

48.Bastard - Đứa con của quỷ chap 47

49.Bastard - Đứa con của quỷ chap 48

50.Bastard - Đứa con của quỷ chap 49

51.Bastard - Đứa con của quỷ chap 50

52.Bastard - Đứa con của quỷ chap 51

53.Bastard - Đứa con của quỷ chap 52

54.Bastard - Đứa con của quỷ chap 53

55.Bastard - Đứa con của quỷ chap 54

56.Bastard - Đứa con của quỷ chap 55

57.Bastard - Đứa con của quỷ chap 56

58.Bastard - Đứa con của quỷ Chap 57

59.Bastard - Đứa con của quỷ chap 59

60.Bastard - Đứa con của quỷ chap 60

61.Bastard - Đứa con của quỷ chap 61

62.Bastard - Đứa con của quỷ chap 62

63.Bastard - Đứa con của quỷ chap 63

64.Bastard - Đứa con của quỷ chap 64

65.Bastard - Đứa con của quỷ chap 65

66.Bastard - Đứa con của quỷ chap 67

67.Bastard - Đứa con của quỷ chap 68

68.Bastard - Đứa con của quỷ chap 69

69.Bastard - Đứa con của quỷ chap 70

70.Bastard - Đứa con của quỷ chap 71

71.Bastard - Đứa con của quỷ chap 72

72.Bastard - Đứa con của quỷ chap 73

73.Bastard - Đứa con của quỷ chap 75

74.Bastard - Đứa con của quỷ chap 77

75.Bastard - Đứa con của quỷ chap 78

76.Bastard - Đứa con của quỷ chap 79

77.Bastard - Đứa con của quỷ chap 81

78.Bastard - Đứa con của quỷ chap 82

79.Bastard - Đứa con của quỷ chap 83

80.Bastard - Đứa con của quỷ chap 84

81.Bastard - Đứa con của quỷ chap 85

82.Bastard - Đứa con của quỷ chap 87

83.Bastard - Đứa con của quỷ chap 86

84.Bastard - Đứa con của quỷ chap 88

85.Bastard - Đứa con của quỷ chap 87

86.Bastard - Đứa con của quỷ chap 89

87.Bastard - Đứa con của quỷ chap 88

88.Bastard - Đứa con của quỷ chap 90

89.Bastard - Đứa con của quỷ chap 89

90.Bastard - Đứa con của quỷ chap 90

91.Bastard - Đứa con của quỷ chap 91

92.Bastard - Đứa con của quỷ chap 92

93.Bastard - Đứa con của quỷ chap 93

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge