Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu

Description:
Câu chuyện xoay quanh nhân vật Funabashi Masaya. Thời trung học, ngày nào Masaya cũng gây lộn đánh nhau nên được đặt biệt danh “Ác quỷ Maa-kun”. Tuy nhiên, cậu bắt đầu mệt mỏi khi suốt ngày cứ phải đánh đấm. Chính vì thế, lúc lên phổ thông, cậu quyết định rút khỏi con đường bạo lực, mong muốn sống 1 cuộc sống bình yên. May mắn thay, ngày đầu tiên ở trường phổ thông, cậu đã gặp Anesaki Naomi – chủ nhiệm CLB Trà đạo và đã quyết định gia nhập CLB cùng thằng bạn nối khố Yamada Wataru. Thế là những kế hoạch vạch trần quá khứ đầy tai tiếng của cậu bắt đầu…
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 1

2.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 2

3.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 3

4.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 4

5.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 5

6.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 6

7.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 7

8.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 8

9.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 9

10.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 10

11.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 11

12.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 12

13.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 13

14.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 14

15.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 15

16.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 16

17.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 17

18.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 18

19.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 19

20.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 20

21.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 21

22.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 22

23.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 23

24.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 24

25.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 25

26.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 26

27.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 27

28.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 28

29.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 29

30.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 30

31.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 31

32.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 32

33.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 33

34.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 34

35.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 35

36.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 36

37.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 37

38.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 38

39.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 39

40.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 40

41.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 41

42.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 42

43.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 43

44.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 44

45.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 45

46.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 46

47.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 47

48.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 48

49.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 49

50.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 50

51.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 51

52.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 52

53.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 53

54.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 54

55.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 55

56.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 56

57.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 57

58.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 58

59.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 59

60.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 60

61.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 61

62.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 62

63.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 63

64.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 64

65.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 65

66.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 66

67.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 67

68.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 68

69.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 69

70.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 70

71.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 71

72.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu Chap 72

73.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 73

74.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 74

75.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 75

76.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 76

77.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 77

78.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 78

79.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 79

80.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 80

81.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 81

82.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 82

83.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 83

84.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 84

85.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 85

86.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 86

87.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 87

88.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 88

89.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 89

90.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 90

91.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 91

92.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 92

93.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 93

94.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 94

95.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 95

96.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 96

97.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 97

98.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 98

99.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 99

100.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 100

101.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 101

102.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 102

103.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 103

104.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 104

105.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 105

106.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 106

107.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 107

108.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 108

109.Đến Quỷ Cũng Uống Trà - Ocha Nigosu chap 109

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge