Kateikyoushi Hitman Reborn

Description:
Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 1

2.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 2

3.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 3

4.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 4

5.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 5

6.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 6

7.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 7

8.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 8

9.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 9

10.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 10

11.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 11

12.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 12

13.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 13

14.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 14

15.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 15

16.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 16

17.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 17

18.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 18

19.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 19

20.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 20

21.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 21

22.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 22

23.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 23

24.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 24

25.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 25

26.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 26

27.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 27

28.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 28

29.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 29

30.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 30

31.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 31

32.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 32

33.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 33

34.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 33

35.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 34

36.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 35

37.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 36

38.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 37

39.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 38

40.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 39

41.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 40

42.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 41

43.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 42

44.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 43

45.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 44

46.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 45

47.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 46

48.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 47

49.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 48

50.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 49

51.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 50

52.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 51

53.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 52

54.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 53

55.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 54

56.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 55

57.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 56

58.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 57

59.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 58

60.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 59

61.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 60

62.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 61

63.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 62

64.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 63

65.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 64

66.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 65

67.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 66

68.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 67

69.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 68

70.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 69

71.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 70

72.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 71

73.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 72

74.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 73

75.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 74

76.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 75

77.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 75

78.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 76

79.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 77

80.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 78

81.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 79

82.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 80

83.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 81

84.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 82

85.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 83

86.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 84

87.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 85

88.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 86

89.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 87

90.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 88

91.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 89

92.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 90

93.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 91

94.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 92

95.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 93

96.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 94

97.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 95

98.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 96

99.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 97

100.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 98

101.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 99

102.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 100

103.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 101

104.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 102

105.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 103

106.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 104

107.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 105

108.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 106

109.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 106

110.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 107

111.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 108

112.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 109

113.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 110

114.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 111

115.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 112

116.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 113

117.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 114

118.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 115

119.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 116

120.Kateikyoushi Hitman Reborn chap 117

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge