Phong Thần Ký

Description:
Trong 600 năm nước Đại Thương đã hầu hạ "Thần" đến thời đại của Trụ Vương - một người nhất quyết đối đầu với thần. Chu Võ Vương với sự hổ trợ của "Thần" tiến đánh vào triều ca. Và cuộc chiến "Phong Thần" bắt đầu nổi dậy.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Phong Thần Ký chap 1

2.Phong Thần Ký chap 2

3.Phong Thần Ký chap 3

4.Phong Thần Ký chap 4

5.Phong Thần Ký chap 5

6.Phong Thần Ký chap 6

7.Phong Thần Ký chap 7

8.Phong Thần Ký chap 8

9.Phong Thần Ký chap 9

10.Phong Thần Ký chap 10

11.Phong Thần Ký chap 11

12.Phong Thần Ký chap 12

13.Phong Thần Ký chap 13

14.Phong Thần Ký chap 14

15.Phong Thần Ký chap 15

16.Phong Thần Ký chap 16

17.Phong Thần Ký chap 17

18.Phong Thần Ký chap 18

19.Phong Thần Ký chap 19

20.Phong Thần Ký chap 20

21.Phong Thần Ký chap 21

22.Phong Thần Ký chap 22

23.Phong Thần Ký chap 23

24.Phong Thần Ký chap 24

25.Phong Thần Ký chap 25

26.Phong Thần Ký chap 26

27.Phong Thần Ký chap 27

28.Phong Thần Ký chap 28

29.Phong Thần Ký chap 29

30.Phong Thần Ký chap 30

31.Phong Thần Ký chap 31

32.Phong Thần Ký chap 32

33.Phong Thần Ký chap 33

34.Phong Thần Ký chap 34

35.Phong Thần Ký chap 35

36.Phong Thần Ký chap 36

37.Phong Thần Ký chap 37

38.Phong Thần Ký chap 38

39.Phong Thần Ký chap 39

40.Phong Thần Ký chap 40

41.Phong Thần Ký chap 41

42.Phong Thần Ký chap 42

43.Phong Thần Ký chap 43

44.Phong Thần Ký chap 44

45.Phong Thần Ký chap 45

46.Phong Thần Ký chap 46

47.Phong Thần Ký chap 47

48.Phong Thần Ký chap 48

49.Phong Thần Ký chap 49

50.Phong Thần Ký chap 50

51.Phong Thần Ký chap 51

52.Phong Thần Ký chap 52

53.Phong Thần Ký chap 53

54.Phong Thần Ký chap 54

55.Phong Thần Ký chap 55

56.Phong Thần Ký chap 56

57.Phong Thần Ký chap 57

58.Phong Thần Ký chap 58

59.Phong Thần Ký chap 59

60.Phong Thần Ký chap 60

61.Phong Thần Ký chap 61

62.Phong Thần Ký chap 62

63.Phong Thần Ký chap 63

64.Phong Thần Ký chap 64

65.Phong Thần Ký chap 65

66.Phong Thần Ký chap 66

67.Phong Thần Ký chap 67

68.Phong Thần Ký chap 68

69.Phong Thần Ký chap 69

70.Phong Thần Ký chap 70

71.Phong Thần Ký chap 71

72.Phong Thần Ký chap 72

73.Phong Thần Ký chap 73

74.Phong Thần Ký chap 74

75.Phong Thần Ký chap 75

76.Phong Thần Ký chap 76

77.Phong Thần Ký chap 77

78.Phong Thần Ký chap 78

79.Phong Thần Ký chap 79

80.Phong Thần Ký chap 80

81.Phong Thần Ký chap 81

82.Phong Thần Ký chap 82

83.Phong Thần Ký chap 83

84.Phong Thần Ký chap 84

85.Phong Thần Ký chap 85

86.Phong Thần Ký chap 86

87.Phong Thần Ký chap 87

88.Phong Thần Ký chap 88

89.Phong Thần Ký chap 89

90.Phong Thần Ký chap 90

91.Phong Thần Ký chap 91

92.Phong Thần Ký chap 92

93.Phong Thần Ký chap 93

94.Phong Thần Ký chap 94

95.Phong Thần Ký chap 95

96.Phong Thần Ký chap 96

97.Phong Thần Ký chap 97

98.Phong Thần Ký chap 98

99.Phong Thần Ký chap 99

100.Phong Thần Ký chap 100

101.Phong Thần Ký chap 101

102.Phong Thần Ký chap 102

103.Phong Thần Ký chap 103

104.Phong Thần Ký chap 104

105.Phong Thần Ký chap 105

106.Phong Thần Ký chap 106

107.Phong Thần Ký chap 107

108.Phong Thần Ký chap 108

109.Phong Thần Ký chap 109

110.Phong Thần Ký chap 110

111.Phong Thần Ký chap 111

112.Phong Thần Ký chap 112

113.Phong Thần Ký chap 113

114.Phong Thần Ký chap 114

115.Phong Thần Ký chap 115

116.Phong Thần Ký chap 116

117.Phong Thần Ký chap 117

118.Phong Thần Ký chap 118

119.Phong Thần Ký chap 119

120.Phong Thần Ký chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge