Shinryaku! Ika Musume

Description:
Một "Bé Mực" vì tức giận với loài người đã gây ô nhiễm môi trường biển nên đã mò lên mặt đất với ý định xâm lược họ. Nhưng không ngờ là một đi không trở lại luôn...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Shinryaku! Ika Musume Chap 1

2.Shinryaku! Ika Musume Omake 01

3.Shinryaku! Ika Musume Omake 02

4.Shinryaku! Ika Musume Omake 03

5.Shinryaku! Ika Musume Chap 2

6.Shinryaku! Ika Musume Chap 3

7.Shinryaku! Ika Musume Chap 4

8.Shinryaku! Ika Musume Chap 5

9.Shinryaku! Ika Musume Chap 6

10.Shinryaku! Ika Musume Chap 7

11.Shinryaku! Ika Musume Chap 8

12.Shinryaku! Ika Musume Chap 9

13.Shinryaku! Ika Musume Chap 10

14.Shinryaku! Ika Musume Chap 11

15.Shinryaku! Ika Musume Chap 12

16.Shinryaku! Ika Musume Chap 13

17.Shinryaku! Ika Musume Chap 14

18.Shinryaku! Ika Musume Chap 15

19.Shinryaku! Ika Musume Chap 16

20.Shinryaku! Ika Musume Chap 17

21.Shinryaku! Ika Musume Chap 18

22.Shinryaku! Ika Musume Chap 19

23.Shinryaku! Ika Musume Chap 20

24.Shinryaku! Ika Musume Chap 21

25.Shinryaku! Ika Musume Chap 22

26.Shinryaku! Ika Musume Chap 23

27.Shinryaku! Ika Musume Chap 24

28.Shinryaku! Ika Musume Chap 25

29.Shinryaku! Ika Musume Chap 26

30.Shinryaku! Ika Musume Chap 27

31.Shinryaku! Ika Musume Chap 28

32.Shinryaku! Ika Musume Chap 29

33.Shinryaku! Ika Musume Chap 30

34.Shinryaku! Ika Musume Chap 31

35.Shinryaku! Ika Musume Chap 32

36.Shinryaku! Ika Musume Chap 33

37.Shinryaku! Ika Musume Chap 34

38.Shinryaku! Ika Musume Chap 35

39.Shinryaku! Ika Musume Chap 36

40.Shinryaku! Ika Musume Chap 37

41.Shinryaku! Ika Musume Chap 38

42.Shinryaku! Ika Musume Chap 39

43.Shinryaku! Ika Musume Chap 40

44.Shinryaku! Ika Musume Chap 41

45.Shinryaku! Ika Musume Chap 42

46.Shinryaku! Ika Musume Chap 43

47.Shinryaku! Ika Musume Chap 44

48.Shinryaku! Ika Musume Chap 45

49.Shinryaku! Ika Musume Chap 46

50.Shinryaku! Ika Musume Chap 47

51.Shinryaku! Ika Musume Chap 48

52.Shinryaku! Ika Musume Chap 49

53.Shinryaku! Ika Musume Chap 50

54.Shinryaku! Ika Musume Chap 51

55.Shinryaku! Ika Musume Chap 52

56.Shinryaku! Ika Musume Chap 53

57.Shinryaku! Ika Musume Chap 54

58.Shinryaku! Ika Musume Chap 55

59.Shinryaku! Ika Musume Chap 56

60.Shinryaku! Ika Musume Chap 57

61.Shinryaku! Ika Musume Chap 58

62.Shinryaku! Ika Musume Chap 59

63.Shinryaku! Ika Musume Chap 60

64.Shinryaku! Ika Musume Chap 61

65.Shinryaku! Ika Musume Chap 62

66.Shinryaku! Ika Musume Chap 63

67.Shinryaku! Ika Musume Chap 64

68.Shinryaku! Ika Musume Chap 65

69.Shinryaku! Ika Musume Chap 66

70.Shinryaku! Ika Musume Chap 67

71.Shinryaku! Ika Musume Chap 68

72.Shinryaku! Ika Musume Chap 69

73.Shinryaku! Ika Musume Chap 70

74.Shinryaku! Ika Musume Chap 71

75.Shinryaku! Ika Musume Chap 72

76.Shinryaku! Ika Musume Chap 73

77.Shinryaku! Ika Musume Chap 74

78.Shinryaku! Ika Musume Chap 75

79.Shinryaku! Ika Musume Chap 76

80.Shinryaku! Ika Musume Chap 77

81.Shinryaku! Ika Musume Chap 78

82.Shinryaku! Ika Musume Chap 79

83.Shinryaku! Ika Musume Chap 80

84.Shinryaku! Ika Musume Chap 81

85.Shinryaku! Ika Musume Chap 82

86.Shinryaku! Ika Musume Chap 83

87.Shinryaku! Ika Musume Chap 84

88.Shinryaku! Ika Musume Chap 85

89.Shinryaku! Ika Musume Chap 86

90.Shinryaku! Ika Musume Chap 87

91.Shinryaku! Ika Musume Chap 88

92.Shinryaku! Ika Musume Chap 89

93.Shinryaku! Ika Musume Chap 90

94.Shinryaku! Ika Musume Chap 91

95.Shinryaku! Ika Musume Chap 92

96.Shinryaku! Ika Musume Chap 93

97.Shinryaku! Ika Musume Chap 94

98.Shinryaku! Ika Musume Chap 95

99.Shinryaku! Ika Musume Chap 96

100.Shinryaku! Ika Musume Chap 97

101.Shinryaku! Ika Musume Chap 98

102.Shinryaku! Ika Musume Chap 99

103.Shinryaku! Ika Musume Chap 100

104.Shinryaku! Ika Musume Chap 101

105.Shinryaku! Ika Musume Chap 102

106.Shinryaku! Ika Musume Chap 103

107.Shinryaku! Ika Musume Chap 104

108.Shinryaku! Ika Musume Chap 105

109.Shinryaku! Ika Musume Chap 106

110.Shinryaku! Ika Musume Chap 107

111.Shinryaku! Ika Musume Chap 108

112.Shinryaku! Ika Musume Chap 109

113.Shinryaku! Ika Musume Chap 110

114.Shinryaku! Ika Musume Chap 111

115.Shinryaku! Ika Musume Chap 112

116.Shinryaku! Ika Musume Chap 113

117.Shinryaku! Ika Musume Chap 114

118.Shinryaku! Ika Musume Chap 115

119.Shinryaku! Ika Musume Chap 116

120.Shinryaku! Ika Musume Chap 117

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge