Team Medical Dragon

Description:
Bác sĩ Katou là một phụ nữ tràn đầy tham vọng cải tổ lại toàn bộ hệ thống y dược kém hiệu quả và mục ruỗng của Nhật Bản từ bên trong lòng nó bằng cách trở thành một giáo sư tại một bệnh viện thuộc đại học y quốc gia. Cô tìm cách tiếp cận bác sĩ tự do Asada Ryuutarou nhằm nhanh chóng đạt được chức vị giáo sư bằng công trình nghiên cứu với sự giúp đỡ của Asada. Sự từ chối thỏa hiệp với hệ thống y dược của Asada khiến không chỉ kế hoạch mà sự nghiệp của cô cũng có nguy cơ tiêu tan. Katou bất chấp tất cả, kể cả việc thỏa hiệp để đạt được mục đích nhưng sự thối nát của cả hệ thống dần dần được bóc trần ra bởi những hành động của bác sĩ Asada đã khiến cô thực sự tự vấn lại mục tiêu của mình...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Team Medical Dragon chap 1

2.Team Medical Dragon chap 2

3.Team Medical Dragon chap 3

4.Team Medical Dragon chap 4

5.Team Medical Dragon chap 5

6.Team Medical Dragon chap 6

7.Team Medical Dragon chap 7

8.Team Medical Dragon chap 8

9.Team Medical Dragon chap 9

10.Team Medical Dragon chap 10

11.Team Medical Dragon chap 11

12.Team Medical Dragon chap 12

13.Team Medical Dragon chap 13

14.Team Medical Dragon chap 14

15.Team Medical Dragon chap 15

16.Team Medical Dragon chap 16

17.Team Medical Dragon chap 17

18.Team Medical Dragon chap 18

19.Team Medical Dragon chap 19

20.Team Medical Dragon chap 20

21.Team Medical Dragon chap 22

22.Team Medical Dragon chap 23

23.Team Medical Dragon chap 24

24.Team Medical Dragon chap 25

25.Team Medical Dragon chap 26

26.Team Medical Dragon chap 27

27.Team Medical Dragon chap 28

28.Team Medical Dragon chap 29

29.Team Medical Dragon chap 30

30.Team Medical Dragon chap 31

31.Team Medical Dragon chap 32

32.Team Medical Dragon chap 33

33.Team Medical Dragon chap 34

34.Team Medical Dragon chap 35

35.Team Medical Dragon chap 36

36.Team Medical Dragon chap 37

37.Team Medical Dragon chap 38

38.Team Medical Dragon chap 39

39.Team Medical Dragon chap 40

40.Team Medical Dragon chap 41

41.Team Medical Dragon chap 42

42.Team Medical Dragon chap 43

43.Team Medical Dragon chap 44

44.Team Medical Dragon chap 45

45.Team Medical Dragon chap 46

46.Team Medical Dragon chap 47

47.Team Medical Dragon chap 48

48.Team Medical Dragon chap 49

49.Team Medical Dragon chap 50

50.Team Medical Dragon chap 51

51.Team Medical Dragon chap 52

52.Team Medical Dragon chap 53

53.Team Medical Dragon chap 54

54.Team Medical Dragon chap 55

55.Team Medical Dragon chap 56

56.Team Medical Dragon chap 57

57.Team Medical Dragon chap 58

58.Team Medical Dragon chap 59

59.Team Medical Dragon chap 60

60.Team Medical Dragon chap 61

61.Team Medical Dragon chap 62

62.Team Medical Dragon chap 63

63.Team Medical Dragon chap 64

64.Team Medical Dragon chap 65

65.Team Medical Dragon chap 66

66.Team Medical Dragon chap 67

67.Team Medical Dragon chap 68

68.Team Medical Dragon chap 69

69.Team Medical Dragon chap 70

70.Team Medical Dragon chap 71

71.Team Medical Dragon chap 72

72.Team Medical Dragon chap 73

73.Team Medical Dragon Chap 74

74.Team Medical Dragon chap 75

75.Team Medical Dragon chap 76

76.Team Medical Dragon chap 77

77.Team Medical Dragon chap 78

78.Team Medical Dragon chap 79

79.Team Medical Dragon chap 80

80.Team Medical Dragon chap 81

81.Team Medical Dragon chap 82

82.Team Medical Dragon chap 83

83.Team Medical Dragon chap 84

84.Team Medical Dragon chap 85

85.Team Medical Dragon chap 86

86.Team Medical Dragon chap 87

87.Team Medical Dragon chap 88

88.Team Medical Dragon chap 89

89.Team Medical Dragon chap 90

90.Team Medical Dragon chap 91

91.Team Medical Dragon chap 92

92.Team Medical Dragon chap 93

93.Team Medical Dragon chap 94

94.Team Medical Dragon chap 95

95.Team Medical Dragon chap 96

96.Team Medical Dragon chap 97

97.Team Medical Dragon chap 98

98.Team Medical Dragon chap 99

99.Team Medical Dragon chap 99

100.Team Medical Dragon chap 100

101.Team Medical Dragon chap 101

102.Team Medical Dragon chap 102

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge