Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng

Description:
Long Qua Nhi -Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ,được nhận vào Long Hoa Tự làm đệ tử tục gia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành ngày nào Long Qua Nhi cũng ăn loại Ếch Đỏ,chứa độc lực cực lớn, kẻ thường ăn thì đau bụng chết đi sống lại, nhưng Long Qua Nhi thì nhờ nó mà có sức khỏe hơn hẳn người thường, cũng từ đó trong thân anh mang chất kịch độc....Y tiên Phụng Thiên cũng đã chấn đoán Long Qua Nhi không sống quá 1 năm... Nhờ cơ duyên, trong lúc đau bụng đi ngoài, Long Qua Nhi gặp Thần Chưởng Truyền Nhân Lý Vô Danh đang chạy trốn kẻ thù...và được truyền dạy Ly Hỏa Huyền Băng Công, Đệ Nhất, Nhị, Tam thức Như Lai Thần Chưởng. Sau khi Lý Vô Danh đắc đạo Hồng Hóa, Long Qua Nhi được sở hữu Đệ Nhất Phật Binh Vạn Hoa Kim Long Đoạt và Hỏa Vân Chiến Giáp...Theo lời sư phụ Long Qua Nhi định sẽ đi tìm 2 cao tăng Nhất Nạn và Nhất Ngộ nhưng.... Phần 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản Phần 3 - Lưu Manh Thiên Tử Phần 4 - Đại Đường Uy Long Phần 5 - Như Lai Thần Chưởng Phần 6 - Hồng Vũ Đại Đế Phần 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 001

2.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 002

3.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 003

4.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 004

5.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 005

6.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 006

7.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 007

8.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 008

9.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 009

10.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 010

11.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 011

12.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 012

13.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 013

14.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 014

15.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 015

16.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 016

17.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 017

18.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 018

19.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 019

20.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 020

21.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 021

22.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 022

23.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 023

24.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 024

25.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 025

26.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 026

27.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 027

28.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 028

29.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 029

30.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 030

31.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 031

32.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 032

33.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 033

34.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 034

35.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 035

36.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 036

37.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 037

38.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 038

39.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 039

40.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 040

41.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 041

42.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 042

43.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 043

44.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 044

45.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 045

46.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 046

47.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 047

48.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 048

49.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 049

50.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 050

51.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 051

52.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 052

53.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 053

54.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 054

55.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 055

56.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 056

57.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 057

58.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 058

59.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 059

60.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 060

61.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 061

62.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 062

63.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 063

64.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 064

65.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 065

66.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 066

67.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 067

68.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 068

69.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 069

70.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 070

71.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 071

72.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 072

73.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 073

74.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 074

75.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 075

76.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 076

77.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 077

78.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 078

79.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 079

80.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 080

81.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 081

82.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 082

83.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 084

84.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 085

85.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 086

86.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 087

87.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 088

88.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 089

89.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 090

90.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 091

91.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 092

92.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 093

93.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 094

94.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 095

95.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 096

96.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 097

97.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 098

98.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 099

99.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 100

100.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 101

101.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 102

102.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 103

103.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 104

104.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 105

105.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 106

106.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 107

107.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 108

108.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 109

109.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 110

110.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 111

111.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 112

112.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 113

113.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 114

114.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 115

115.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 116

116.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 117

117.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 118

118.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 119

119.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 120

120.Thiên Tử Truyền Kỳ 5 - Như Lai Thần Chưởng 121

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge